algemene voorwaarden

Sanderijn Janssen, arts en acupuncturist.

Begrippen

  • Opdrachtgever: De persoon die voor zichzelf of een derde een behandelingsovereenkomst sluit met de hulpverlener.
  • Patiënt: De persoon op wie de geneeskundige handelingen betrekking hebben.
  • Hulpverlener: De persoon die in de uitoefening van een geneeskundig beroep een behandelingsovereenkomst sluit met de opdrachtgever en/of patiënt. In deze algemene consumentenvoorwaarden wordt onder de hulpverlener verstaan: Sanderijn Janssen, arts en acupuncturist
  • Behandelovereenkomst: De overeenkomst voor een geneeskundige behandeling, waarbij de hulpverlener zich tegenover de opdrachtgever verbindt tot het verrichten van geneeskundige handelingen bij de patiënt.
  • Geneeskundige handelingen: Alle verrichtingen, waaronder onderzoek en behandelingen en het geven van advies, die rechtstreeks betrekking hebben op de patiënt, met als doel preventieve en curatieve zorg te verlenen.

Artikel 1. Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten betreffende geleverde diensten en goederen van Sanderijn Janssen, arts en acupuncturist, hierna te noemen de hulpverlener, en de opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door de betrokken partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van
hulpverlener wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig
moment geheel of gedeeltelijk nietig of vernietigd mochten worden, dan blijft het in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Indien zich een situatie voordoet die niet in de algemene voorwaarden genoemd is dan worden na overleg tussen de hulpverlener en opdrachtgever nieuwe bepalingen overeengekomen, waarbij het oorspronkelijke doel zoveel mogelijk wordt nagestreefd.
4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
5. Indien de hulpverlener niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de hulpverlener in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Overeenkomst
1. Voorafgaand aan een behandeling dient de opdrachtgever akkoord te zijn gegaan met deze algemene voorwaarden. Hiertoe zal de opdrachtgever een behandelovereenkomst ondertekenen waarin de akkoordverklaring is opgenomen.
2. De hulpverlener en de opdrachtgever gaan een overeenkomst aan teneinde een behandeling op te starten, waarvan de duur vooraf niet vast staat. Dit kan een enkele behandeling zijn of een behandelduur van meerdere behandelingen.
3. De hulpverlener zal voorafgaand aan een behandeling uitleggen wat een bepaalde behandeling inhoudt. Wanneer de patiënt bezwaren heeft tegen (onder)delen van deze behandeling dient de patiënt dit direct kenbaar te maken zodat de hulpverlener hier rekening mee kan houden.
4. De hulpverlener is bevoegd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden indien de opdrachtgever de verplichtingen niet, niet volledig of niet tijdig nakomt. Alle gemaakte kosten dienen vergoed te worden door de gebruiker.
5. Wanneer er onderdelen van de overeenkomst door derden worden vervuld dan is de hulpverlener niet aansprakelijk voor de uitvoering hiervan, noch van het handelen door derden of voor de gemaakte kosten.
6. In de behandelovereenkomst wordt op duidelijke wijze kenbaar gemaakt dat de opdrachtgever de algemene voorwaarden en een privacyverklaring heeft ontvangen en geeft hierin expliciet toestemming aan de hulpverlener
om algemene en medische gegevens te verzamelen en op te slaan. Het formulier wordt door de opdrachtgever zelf ingevuld en ondertekend.

Artikel 3. Uitvoering overeenkomst en prijzen
1. De hulpverlener zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een juiste uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen,
dan zal de hulpverlener de opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen. Daardoor kan het oorspronkelijke bedrag afwijken van het vooraf vastgestelde bedrag. De hulpverlener zal zoveel mogelijk vooraf een prijsopgaaf doen. De opdrachtgever aanvaardt deze mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst.
3. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is de behandelaar gerechtigd daaraan uitvoering te geven nadat de opdrachtgever akkoord is gegaan met de opgegeven prijs en andere voorwaarden, alsmede het tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van de hulpverlener op
en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen
of te annuleren.
4. De in de overeenkomst vastgestelde prijs kan de hulpverlener te allen tijde
verhogen zonder dat de opdrachtgever in dit geval gerechtigd is om de overeenkomst te ontbinden, indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving, heffingen van overheidswege, verhoogde materiaal- of arbeidskosten en andere onvoorziene omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst niet te voorzien waren.
5. Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd worden in rekening gebracht. Onder afspraak wordt elke behandeling verstaan die mondeling dan wel schriftelijk tot stand is gekomen.
6. Betaling geschiedt aansluitend aan de behandeling, direct per pinbetaling. De opdrachtgever krijgt de factuur naar keuze via de mail of uitgeprint mee.
7. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in het betalen van de factuur is de
opdrachtgever van rechtswege in verzuim met ingang van de 15e dag na de factuurdatum. Hierna zal een aanmaning verstuurd worden welke verhoogd zal worden met administratiekosten. Blijft de opdrachtgever in verzuim verkeren dan is de hulpverlener gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met het incasso van
gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de opdrachtgever, te weten het op dat moment geldende wettelijk vastgestelde percentage (zie hiervoor: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schulden/vraag-en- antwoord/hoogte-incassokosten.html). De buitengerechtelijke incassokosten bedragen een wettelijk vastgesteld minimum van €40. Indien de hulpverlener echter hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijs nodig waren, komen de werkelijke kosten in aanmerking voor vergoeding. De eventueel gemaakte gerechtelijke- en executiekosten (inclusief rente) zullen eveneens op de gebruiker worden verhaald.
8. De opdrachtgever wordt geacht de gehanteerde prijzen te kennen en hiermee akkoord te zijn voorafgaand aan de behandeling.
9. De hulpverlener is gerechtigd om de behandeling in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
10. Wanneer er speciaal voor de opdrachtgever goederen worden besteld, dienen deze ook afgenomen te worden door de opdrachtgever. Geleverde artikelen kunnen niet retour gebracht worden aan de leverancier.

Artikel 4. Aansprakelijkheid
1. Indien de hulpverlener aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid
beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. De patiënt draagt zorg voor alle gegevens, waarvan de hulpverlener
aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de patiënt redelijkerwijs hoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst, tijdig aan de hulpverlener worden verstrekt. De hulpverlener is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan door het niet verstrekken van gegevens, onjuiste gegevens of onvolledige informatie.
3. Wanneer de hulpverlener informatie wordt onthouden door de patiënt, die schadelijk kan zijn voor de gezondheid van de hulpverlener, is de hulpverlener gerechtigd om de overeenkomst direct te beëindigen en alle daaruit komende kosten van mogelijk medisch onderzoek, gemiste afspraken, arbeidsloon en andere onvoorziene uitgave hierdoor te verhalen op de patiënt.
4. Indien de hulpverlener aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van de hulpverlener beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. De hulpverlener is niet aansprakelijk voor eventuele onverwachte bijwerkingen van een behandeling waarvan van te voren niet redelijkerwijs was aan te nemen dat deze zouden kunnen optreden.
6. De hulpverlener is niet aansprakelijk voor het uitblijven van het gewenste effect tijdens of na een behandeling.
7. De hulpverlener is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de hulpverlener aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan de hulpverlener toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de patiënt
aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. De hulpverlener is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie.
8. De hulpverlener is niet aansprakelijk voor schade aan of diefstal van eigendommen van de patiënt in het pand of op het buitenterrein.
9. Het maken van kopieën, fotokopieën, screenshots of welke vorm van
dupliceren van de website of van delen van de website is verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de hulpverlener. De website is eigendom van de Sanderijn Janssen medische acupunctuur.
10. Alle geplaatste teksten of foto’s zijn informatief en bedoeld ter verfraaiing of
completering van de website. Mocht er iets op staan waarvan de patiënt meent dat dit onjuist of onrechtmatig is verzoekt de hulpverlener dit kenbaar te maken.
11. Alle foto’s die op de website staan en waarop het lichaam of delen van het lichaam zichtbaar zijn, of waar personen zichtbaar op zijn, worden uitsluitend geplaatst met toestemming van de betreffende perso(o)n(en).

Artikel 5. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de hulpverlener partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Klachten, van welke aard dan ook, dienen schriftelijk ingediend te worden. Klachten over de factuur dienen binnen 7 dagen na de factuurdatum door de hulpverlener ontvangen te zijn. Het indienen van een klacht leidt niet tot vrijwaring van betaling.
4. Een melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de klacht te bevatten, zodat de hulpverlener in staat is adequaat te reageren. De opdrachtgever dient de arts in de gelegenheid te stellen een klacht te
(doen) onderzoeken. Indien van een gebrek later dan 6 weken melding wordt gemaakt, dan komt de opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
5. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal de hulpverlener binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan, schriftelijke kennisgeving ter zake van de klacht door de opdrachtgever, ter keuze van de hulpverlener, vervangen of zorgdragen voor vervangende vergoeding aan de opdrachtgever, tenzij de hulpverlener en opdrachtgever anders overeenkomen.
6. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van de hulpverlener daardoor gemaakt, integraal voor rekening van de opdrachtgever.
7. De opdrachtgever kan zich eveneens wenden tot de klachtencommissie van de beroepsvereniging waarvan de behandelaar lid is, de Artsen Vereniging Integrale Geneeskunde. (info@avig.nl)

Artikel 6. Privacy
1. De hulpverlener werkt onder beroepsgeheim. Dit houdt in dat alle medische
gegevens niet met derden worden gedeeld zonder de uitdrukkelijke
toestemming van de opdrachtgever.
2. De hulpverlener zal zich houden aan de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG), welke in werking treedt per 25-5-2018.
De algemene rechten en plichten van de opdrachtgever en hulpverlener zijn eveneens te vinden in de overeenkomst inzake de geneeskundige behandeling in art 7:446 Burgerlijk Wetboek (WGBO) Hierin staat onder andere dat de opdrachtgever recht heeft op inzage van zijn dossier, recht heeft op informatie door de hulpverlener en toestemming moet geven voor behandeling.
Meer informatie over de AVG is te vinden op www.rijksoverheid.nl.
1. Volgens de wet zijn jongeren vanaf 16 jaar in staat zelfstandig beslissingen te nemen over medische (be)handelingen. De hulpverlener is niet gerechtigd om de ouders of wettelijke verzorgers (medische) informatie te verstrekken omtrent de behandeling zonder uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever.
2. De privacyverklaring is te vinden op de website van Sanderijn Janssen, arts en acupuncturist. (www.sanderijnjanssen.nl)

Artikel 7. Vrijwaring
1. De opdrachtgever vrijwaart de hulpverlener voor eventuele aanspraken van derden, die in
verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan de hulpverlener toerekenbaar is. Indien de hulpverlener uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden de hulpverlener zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval in relatie tot de aansprakelijkheid verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen,
dan is de hulpverlener, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van de hulpverlener en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 8. Locatie en wijzigingen algemene voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ’s Hertogenbosch.
2. De algemene voorwaarden zijn tevens te vinden op de website van Sanderijn Janssen arts en acupuncturist. (www.sanderijnjanssen.nl).
3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met de hulpverlener.
4. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Sanderijn Janssen medische acupunctuur Drs. S Janssen
info@sanderijnjanssen.nl